MISC/Keap/CRM - Pixpro Stockholm

Infusionsoft landningssidor
Skapa attraktiva och responsiva landningssidor för att samla in leads.
Infusionsoft e-post
Skicka personifierade, relevanta och responsiva mail till dina kontakter när du vill eller triggat av kontaktens beteende. 
Infusionsoft landningssidor
Create attractive and responsive landing pages to collect leads.
Infusionsoft e-post
Send personalized, relevant and responsive emails to your contacts whenever you want or triggered by the contact's behavior.
Pixpro can help set up effective campaigns
With Campaign Builder, you can create campaigns and workflows through a visual drag-and-drop interface.
Pixpro kan hjälpa till med att sätta upp effektiva kampanjer
Med kampanjbyggaren skapar du kampanjer och arbetsflöden via ett visuellt drag-och-släpp gränssnitt.
Samla dina befintliga kontakter eller lägga till nya leads genom att skanna ett visitkort, importera kontaktlistor, importera röriga kalkylblad eller mata in kontakterna direkt i ett formulär på din webbplats. Allt är till hands, tillgängligt på alla...
När du har all din information om dina nya och befintliga kunder centraliserad kan kommunikation automatiskt skickas till dem vid rätt tillfälle, med relevant information och personligt. Det frigör din tid för att fokusera på det som är viktigt - ta...
Keaps bokningskalender och offertfunktion minskar all kommunikation fram och tillbaka för att hitta tider att träffas och påskyndar acceptansprocessen för offerter. Keap uppdateras i realtid så att du och dina kunder alltid har samma uppgifter.
Att påminna kunder att betala är besvärligt. Med Keap skickar du snygga fakturor med ditt varumärke. Du får information om när de har tittat på en faktura eller inte. Och automatiska påminnelser att betala upplyser dina kunder så att du slipper.
Keap lagrar historiken om dina affärsrelationer, tidigare samtal, datum och detaljer för alla dina kunder. När arbetet är klart skickar det ett e-postmeddelande som efterfrågar en recension eller referens.
Collect your existing contacts or add new leads by scanning a business card, importing contact lists, importing cluttered spreadsheets, or entering the contacts directly into a form on your site. Everything is at hand, available on all your devices.
When you have all your information about your new and existing customers centralized, communication can be automatically sent to them at the right time, with relevant information and personally. It frees up your time to focus on what's important -...
Keap stores the history of your business relationships, past calls, dates, and details for all your customers. When the work is done, it sends an email requesting a review or reference.
Reminding customers to pay is difficult. With Keap, you send nice invoices with your brand. You get information about when they have looked at an invoice or not. And automatic reminders to pay inform your customers so you don't have to.
Keap’s appointment and quote features end the back-and-forth of finding a time to meet and accelerates the quote acceptance process. The software updates in real-time so you and your clients are always on the same page.